Applicable Standards & Requirements

Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər

RBIS > Applicable Standards & Requirements > Public, plant and animal health

RBİS > Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər > Əhali, bitki və heyvan sağlamlığı

Public, plant and animal health

The Constitution of the Republic of Azerbaijan provides that all persons have a right to a healthy life and that the Government shall ensure sanitary-epidemiological well-being. To implement this provision and establish a legal basis for sanitary and phytosanitary measures, the Parliament of Azerbaijan approved several laws and ratified international agreements. Detailed information on the Law on sanitary and epidemiological well-being can be found in the link.

The State Policy in the food safety area is formulated in the State Programme on ensuring food safety in the Republic of Azerbaijan (2018-2025).

The following are the primary legislative acts regulating food safety, veterinary and phytosanitary matters:

 • Law № 102-IIIQ "On Phytosanitary Control" adopted on 12.05.2006 
 • Law № 922-IIQ "On Veterinary" adopted on 31.05.2015
 • Law № 759-IQ “On Foodstuffs” adopted on 18.11.1999 
 • Law № 371 “On Sanitary-Epidemiological Safety” adopted on 10.11.1992
 • Law № 60-IQ “On Standardization” adopted on 16.04.1996
 • Law № 360-IQ “On Health Protection of Population” adopted on 26.06.1997 
 • Decree of the Cabinet of Ministers № 231 “On Adoption of Unified List of Goods Falling Under Veterinary, Sanitary and Phytosanitary Control” adopted on 17.06.2016
 • Law № 926-IIIQD “On Amendments and Changes to Certain Legislative Acts with regard to the application of “Single Window” while Inspection of Goods and Transportation Facilities at the Check Points on the State Borders of the Republic of Azerbaijan” adopted on 04.12. 2009

Əhali, bitki və heyvan sağlamlığı

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hər kəsin sağlam yaşamaq hüququna malik olduğunu və dövlətin sanitariya-epidemioloji rifahı təmin etdiyini təsbit edir. Bu müddəanın həyata keçirilməsi və sanitar və fitosanitar tədbirlərin hüquqi əsaslarının yaradılması üçün Azərbaycan Parlamenti bir sıra qanunları və beynəlxalq müqavilələri ratifikasiya edib. "Sanitar-epidemioloji rifah haqqında" qanunla bağlı ətraflı məlumatı linkdən əldə etmək olar.

Qida təhlükəsizliyi sahəsində Dövlət Siyasəti Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə Dövlət Proqramında (2018-2025-ci illər) təsbit edilib.

Qida təhlükəsizliyi, baytarlıq və fitosanitariya məsələlərini tənzimləyən əsas qanunvericilik aktları aşağıdakılardır:

 • 12.05.2006-cı il tarixdə qəbul edilmiş № 102-IIIQ "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Qanun
 • 31.05.2015-ci il tarixdə qəbul edilmiş 922-IIQ saylı “Baytarlıq haqqında” Qanun
 • 18.11.1999-cu il tarixdə qəbul edilmiş “Yeyinti məhsulları haqqında” № 759-IQ Qanun
 • 10.11.1992-ci il tarixdə qəbul edilmiş “Sanitar-epidemioloji təhlükəsizlik haqqında” № 371 Qanun
 • 16.04.1996-cı ildə qəbul edilmiş “Standartlaşdırma haqqında” № 60-IQ Qanun
 • 26.06.1997-ci il tarixdə qəbul edilmiş “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” № 360-IQ Qanun
 • • Nazirlər Kabinetinin 17.06.2016-cı il tarixli 231 nömrəli “Baytarlıq, sanitar və fitosanitar nəzarətinə düşən malların vahid siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Qərarı
 • • 04.12.2019-cu il tarixdə qəbul edilmiş “Bəzi qanunvericilik aktlarına Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədində buraxılış məntəqələrində malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması zamanı “bir pəncərə”nin tətbiqi ilə bağlı dəyişikliklər və dəyişikliklər edilməsi haqqında” 926-IIIQD nömrəli Qanun. 2009
Qanun
Law

Law on sanitary and epidemiological well-being

Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında qanun

Keçid Keçid
Azərbaycan və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
Azerbaijan and World Trade Organization

Information about sanitary and phytosanitary

Sanitariya və fitosanitariya haqqında məlumat

Keçid Keçid