Applicable Standards & Requirements

Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər

RBIS > Applicable Standards & Requirements > Food Trade Quality

RBİS > Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər > Qida Ticarət Keyfiyyəti

Food Trade Quality

The Food Safety Agency of the Republic of Azerbaijan was founded in February 2017 to take over the tasks previously carried out by the State Veterinary Service.  The Food Safety Agency is a central executive authority, which fulfills the following functions: 

 • legal regulation of food safety standards (preparation and adoption of sanitation norms and hygiene standards),
 • risk assessment, 
 • official registration of food products and their packaging materials, 
 • issue of food safety certificates for exported food products, 
 • state control over food safety and protection of rights of food product consumers at all stages of the food supply chain, including food production, supply, packaging, storage, transportation, and trading (including import and export operations), use in the catering and service sector, utilization and disposal (except for veterinary, plant protection and quarantine fields) 
 • implementation and regulation of state policy in the aforementioned areas.

The Azerbaijan Standardization Institute, which was established in 2017 aims to achieve adaptation of the national standardization system in the country to international requirements, to increase the safety, quality, competitiveness, and export potential of products. One of the activities of the Agency is the certification of products and services.

The new state standard AZS 921: 2022 has been adopted, according to which the use of chemical-synthetic (artificial) substances in the production of environmentally friendly products should be minimized and care should be taken to protect the health of consumers and the environment. The new standard will allow for regulation of the production and processing of food products in accordance with the requirements, improve the quality, and bring competitive environmentally friendly products to the market.

Guidelines on food trade quality and other useful documents are available for download through the Documents Search and Download Tool.

Qida Ticarət Keyfiyyəti

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi əvvəllər Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən həyata keçirilən vəzifələri öz üzərinə götürmək üçün 2017-ci ilin fevral ayında yaradılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır və aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

 • qida təhlükəsizliyi standartlarının hüquqi tənzimlənməsi (sanitariya normalarının və gigiyena standartlarının hazırlanması və qəbulu),
 • riskin qiymətləndirilməsi,
 • qida məhsullarının və onların qablaşdırma materiallarının rəsmi qeydiyyatı;
 • ixrac edilən qida məhsullarına qida təhlükəsizliyi sertifikatlarının verilməsi,
 • qida məhsullarının istehsalı, tədarükü, qablaşdırılması, saxlanması, daşınması və ticarəti (o cümlədən idxal və ixrac əməliyyatları), ictimai iaşə və xidmət sektorunda istifadə də daxil olmaqla, qida təchizatı zəncirinin bütün mərhələlərində qida təhlükəsizliyinə və qida məhsulları istehlakçılarının hüquqlarının qorunmasına dövlət nəzarəti; təkrar emal və utilizasiya (baytarlıq, bitki mühafizəsi və karantin sahələri istisna olmaqla)
 • yuxarıda qeyd olunan sahələrdə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi və tənzimlənməsi.

2017-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu ölkədə milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasına nail olmaq, məhsulların təhlükəsizliyini, keyfiyyətini, rəqabət qabiliyyətini və ixrac potensialını artırmaq məqsədi daşıyır. Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərindən biri məhsul və xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasıdır.

Yeni AZS 921: 2022 dövlət standartı qəbul edilib ki, ona əsasən ekoloji təmiz məhsulların istehsalında kimyəvi-sintetik (süni) maddələrdən istifadə minimuma endirilməli, istehlakçıların sağlamlığının və ətraf mühitin qorunmasına diqqət yetirilməlidir. Yeni standart qida məhsullarının istehsalını və emalının tələblərə uyğun tənzimlənməsinə, keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, rəqabətqabiliyyətli ekoloji təmiz məhsulların bazara çıxarılmasına imkan verəcək.

Qida ticarətinin keyfiyyətinə dair təlimatlar və digər faydalı sənədlər Sənədlərin Axtarışı və Yükləmə Aləti vasitəsilə yükləmək üçün mövcuddur.

AQTA
AFSA

Information on rules for registration and State Register of business entities operating in the food sector

Qida sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı və Dövlət Reyestrinin aparılması qaydaları haqqında məlumat

Keçid Keçid
AZSTAND
AZSTAND

Information on certification of products and other activities carried out by AZSTAND (Azerbaijan Standardization Institute)

AZSTAND (Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu) tərəfindən həyata keçirilən məhsulların sertifikatlaşdırılması və digər fəaliyyətlər haqqında məlumat

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə