Applicable Standards & Requirements

Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər

RBIS > Applicable Standards & Requirements > Organic Agriculture

RBİS > Tətbiq olunan Standartlar və Tələblər > Üzvi Kənd Təsərrüfatı

Organic Agriculture

Organic agriculture is a production system based on the cultivation of agricultural crops and the breeding of animals, as well as the production, and processing of organic products without applying chemical-synthetic (artificial) substances.

The main legislative documents related to organic food and the farming system in Azerbaijan are summarized below: 

  • The Law of the Republic of Azerbaijan on Ecologically Clean Agriculture (No 650-IIIQ/13 June 2008) 
  • Cabinet of the Minister's Decision (January 8, 2009)
  • Presidential decree (No 267/24 May 2010)
  • Cabinet of Ministers’ Decision (No 159/30 August 2010)
  • Guidelines for the production, processing, labeling, and marketing of organically produced food (2014)

Certification of organic products is a procedure for determining the conformity of these products to the standards of organic agriculture. This certification is carried out in two stages: control and certification. Organic product certification begins with the manufacturer's application (farmer, supplier, packer, seller) to the certification body.

Detailed information on the certification process of organic products can be found on the website of the Quality Association.

Üzvi Kənd Təsərrüfatı

Ekoloji kənd təsərrüfatı kimyəvi-sintetik (süni) maddələr tətbiq etmədən kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi və heyvandarlığın artırılmasına, habelə üzvi məhsulların istehsalına və emalına əsaslanan istehsal sistemidir.

Azərbaycanda üzvi qida və əkinçilik sistemi ilə bağlı əsas qanunvericilik sənədləri aşağıda ümumiləşdirilmişdir:

  • Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (№ 650-IIIQ/13 iyun 2008-ci il)
  • Nazirlər Kabinetinin Qərarı (8 yanvar 2009-cu il)
  • Prezidentin Fərmanı (267/24 may 2010-cu il)
  • Nazirlər Kabinetinin Qərarı (№ 159/30 avqust 2010-cu il)
  • Üzvi istehsal olunan qida məhsullarının istehsalı, emalı, etiketlənməsi və marketinqi üçün təlimatlar (2014)

Ekoloji məhsulların sertifikatlaşdırılması bu məhsulların ekoloji kənd təsərrüfatı standartlarına uyğunluğunun müəyyən edilməsi prosedurudur. Bu sertifikatlaşdırma iki mərhələdə həyata keçirilir: nəzarət və sertifikatlaşdırma. Üzvi məhsulların sertifikatlaşdırılması istehsalçının (fermer, təchizatçı, qablaşdırıcı, satıcı) sertifikatlaşdırma orqanına müraciəti ilə başlayır.

Orqanik məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesi haqqında ətraflı məlumatı Keyfiyyət Assosiasiyasının internet saytından əldə etmək olar.

FAO
FAO

Information about Organic Agriculture in Azerbaijan, its status, and potential for future development

Azərbaycanda Ekoloji Kənd Təsərrüfatı, onun vəziyyəti və gələcək inkişaf potensialı haqqında məlumat

Keçid Keçid
Keyfiyyət Assosiasiyası
Quality Association

Information on control and certification in organic agriculture

Ekoloji kənd təsərrüfatında nəzarət və sertifikatlaşdırma haqqında məlumat

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə